Cechy i zastosowanie faktury proforma

Jak wygląda faktura proforma. Więcej szczegółów na https://bit.ly/3jZIFUL.

Wszyscy, którzy prowadzą firmę, ale też i większość osób dokonujących zakupów przez internet, spotkali się przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i czym różni się on od normalnej faktury.

Proforma nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, więc raz za razem można spotkać się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Zaleca się natomiast zostawić ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dowód handlowy, który formą propozycji jakiejś oferty. Nie jest dowodem wykonania usługi ani nabycia artykułów, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie powoduje następstw w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, bo mówi o usłudze czy też sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, tym samym warunki transakcji w niej przedłożone mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Co winno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę towarów albo usług, będących przedmiotem transakcji (razem z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie ewentualnych zniżek,
  • wskazanie terminu realizacji usługi lub dostarczenia towaru,
  • określenie terminu zapłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, aby bez trudności można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej skutki podatkowe. Należy także pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, kiedy klient przeleje już zaliczkę bądź wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.